Informace o zpracování osobních údajů

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů s ochranou osobních údajů souvisejících, Vás na této stránce informujeme o tom proč, kdy, jak a jaké osobní údaje zpracováváme.

 

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je Společnost A - Z Brusivo a nářadí, spol.s r.o., se sídlem Praha 8 - Kobylisy, Přemyšlenská 3/1041, PSČ 18200, IČ: 49357603, DIČ: CZ49357603, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn.. C 19978, dále jen „AZ BRUSIVO“.

Společnost AZ BRUSIVO nemá povinnost jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů, přesto nás v případě jakýchkoli dotazů týkající se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat na emailu info@azbrusivo.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 284 828 576.

 

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

Abychom mohli vést zákonnou i smluvní agendu, mohli jsme efektivně pracovat a kontaktovat Vás, zpracováváme osobní údaje pro zde uvedené Účely zpracování

Bez  osobních údajů, nemůžeme řádně plnit zejména naši zákonnou a smluvní povinnost. Není Vaší povinností nám poskytnout Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), bez nich však nemůžeme s Vámi lépe komunikovat. Tyto kontaktní údaje jsou námi zpracovány pouze za účelem vyřešení Vašeho dotazu (pokud je neobdržíme od Vašeho zaměstnavatele z důvodu vedení smluvní agendy). 

Při naši práci zpracováváme osobní údaje elektronicky, automatizovaných IT systémech PIXMAN s.r.o. a v papírové podobě.

 

Komu předáváme osobní údaje

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci, jiným správním orgánům. Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (externí účetní, externí správce sítí, externí právní kanceláři, exekutorským úřadům – za účelem vymáhání naší pohledávky).

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Proto jsme přijali dostatečná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich oprávněných zájmů.

 

Webové stránky

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracovává následující protokolové soubory společnost PIXMAN s.r.o., IČO: 48208337, se sídlem Praha 6, Břevnov, 8. listopadu 228/1a, a ukládá je na svých serverech. Mezi informace, které ukládá, patří:

  • Vaše IP Adresa

  • Otevíraná stránka našeho webu

  • Kód odpovědi http

  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracovává pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let.

 

Soubory cookies

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváte soubory cookies. Více informací se dozvíte v Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití.

 

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje a jakým způsobem o Vás zpracováváme.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, pokud je to právně možné a z hlediska IT techniky proveditelné.

Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailovou adresu, písemně na adresu sídla společnosti AZ BRUSIVO, popř. na shora uvedenou e-mailovou adresu. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

  1. Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů

  2. Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem

  3. Ověřením totožnosti na podatelně společnosti AZ BRUSIVO při podání žádosti

  4. Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (ústředna). Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.

 

 

Účely zpracování osobních údajů

kategorie/agenda

zpracovávaný osobní údaj

kategorie subjektu údajů

kategorie příjemců údajů

účel zpracování

doba zpracování*

Vedení personální a mzdové administrativy

Identifikační údaje, adresa, rodné číslo, číslo pojišťovny, rodinní příslušníci, počet vyživovacích osob

Zaměstnanci, členové statutárních orgánů společnosti AZ BRUSIVO

ČSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, orgány činné v trestním řízení, exekutorské úřady

dodržení právních povinností Zaměstnavatele stanovených pracovněprávními předpisy a jinými právními předpisy (zejména v oblasti daně ze závislé činnosti, odvodů na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění či archivnictví), respektive pro plnění povinností Zaměstnavatele vyplývajících z pracovních smluv a pro jednání o uzavření pracovněprávního vztahu

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Zajišťování vzdělávání zaměstnanců

Jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje

 

Zaměstnanci AZ BRUSIVO

AZ BRUSIVO, vzdělávací instituce

Oprávněný zájem společnosti AZ BRUSIVO

Po dobu trvání pracovněprávního vztahu

Výběrová řízení – volná pracovní místa

Identifikační údaje, adresa, doklad o dosaženém vzdělání, životopis

Účastníci výběrových řízení (uchazeči o zaměstnání)

Společnost AZ BRUSIVO

Výběr vhodného uchazeče (zaměstnance)

Po dobu výběrového řízení, neúspěšným uchazečům vráceny doklady, ostatní skartováno po ukončení výběrového řízení.

Personální správa

Telefon, e-mail

Zaměstnanci AZ BRUSIVO, statutární zástupci

Společnost AZ BRUSIVO

Podpora zaměstnavatele

Po dobu pracovněprávního vztahu či smluvního vztahu s odběratelem, nejdéle však po dobu 4 let po jeho ukončení (z důvodu oprávněného zájmu společnosti)

Dotační tituly

Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje

Zaměstnanci AZ BRUSIVO

Společnost AZ BRUSIVO

Získání dotačního titulu

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Soudní spory

Identifikační údaje, adresa

Účastníci řízení (žalobce,žalovaný)

AZ BRUSIVO, místně příslušný soud, exekutorské úřady, externí právní poradce (advokát)

Soudní spory, ve kterých vystupuje společnost AZ BRUSIVO (zejména vymáhání pohledávek)

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Obchodní činnost (Smlouvy a objednávky)

Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail), bankovní spojení

Fyzické a právnické osoby, které uzavírají s AZ BRUSIVO smlouvy

Společnost AZ BRUSIVO, dodavatelé a odběratelé

Uzavírání smluv a objednávek (plnění smluvní povinnosti)

Jednotlivé objednávky jsou uchovávány po dobu 4 let do ukončení smluvního vztahu z důvodu oprávněného zájmu AZ BRUSIVO. Cenové nabídky, pokud na ně navazuje objednávka jsou uchovávány po stejnou dobu (4 roky), pokud nedojde k uzavření smluvního vztahu, jsou tyto uchovávány po dobu 1 roku od jejich vyhotovení.

Databáze dodavatelů a zákazníků

Identifikační údaje fyzických osob dodavatelů

Dodavatelé a zákazníci AZ BRUSIVO

Společnost AZ BRUSIVO,

Plnění smluvních povinností – vystavování dokumentů pro uzavření smlouvy, oprávněný zájem společnosti AZ BRUSIVO

Po dobu existence smluvního vztahu a dále po dobu dalších 10ti let z důvodu oprávněného zájmu AZ BRUSIVO.

Účetní evidence

Identifikační údaje, adresa, číslo bankovního účtu

Dodavatelé a odběratelé (zákazníci)

Společnost AZ BRUSIVO, zákazníci

Účetní evidence

Daňové doklady jsou uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy (10 let). Ostatní po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

 

*Společnost AZ BRUSIVO má stanovené lhůty pro uchování a zpracování osobních údajů plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a o změně některých zákonů a dále v souladu se zvláštními předpisy tak, jak je uvedeno výše v tabulce.

 

Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití

Naše webové stránky používají technologii cookies. Cookies využíváme k tomu, abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak návštěvníci našich stránek stránky používají. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení, které návštěvník při práci s nimi provedl. V cookies máme uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies můžete je omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách: